Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

การบริหารงานสถานที่จอดรถยนต์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพีซีเอสจะจัดระบบตรวจการณ์ลานจอดรถที่เป็นมาตรฐานเพื่อจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการจอดรถที่ประมาทเลินเล่อ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในการควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร

ท่านสามารถเรียกใช้บริการงานสถานที่จอดรถยนต์ พร้อมบริการครบวงจรของพีซีเอสได้ ซึ่งประกอบด้วยระบบและอุปกรณ์เสริม อาทิ ระบบไฟจราจร แขนกั้นรถอัตโนมัติ และเครื่องออกตั๋วในพื้นที่สาธารณะ