Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

การทำบัญชีรายการสินทรัพย์

การติดตามและตรวจสอบสินทรัพย์นั้นจำเป็นต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเพื่อรักษาความปลอดภัย, จัดการด้านการเสื่อมค่า หรือตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ การดูแลระบบเหล่านี้ล้วนเป็นการบริการที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง