Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

IMM Service การบริการกำจัดยุง

แคนนอนเพสท์แมเนจเมนท์สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดยุงให้แก่ลูกค้า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย ซึ่งจะมีอยู่ในบริการกำจัดยุงแบบครบวงจร

โดยเราจะทำการสำรวจอย่างถี่ถ้วน แล้วกำจัดยุงด้วยกรรมทั้งวิธีที่ใช้สารเคมีและกระบวนการที่ไม่มีสารเคมีเจือปน ได้แก่การควบคุมกระบวนการทางชีวภาพและสุขอนามัย ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งตัวอ่อนและยุงที่โตเต็มที่แล้ว

หัวใจหลักของทุกกระบวนการคือโปรแกรมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือ เราให้บริการกำจัดยุงในชุมชนเคหะอุตสาหกรรม เขตชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัย หมู่บ้านและเมืองใหญ่ทั่วประเทศ