Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

From National Head Offices with hundreds of staff, to small local offices.

กลุ่มวิชาชีพด้านสุขอานามัย

เราตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบอาชีพด้านสุขอนามัยต้องพบในการทำงานแต่ละวัน และเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติงานระดับสูงของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ เราจึงรับหน้าที่ในการให้บริการจัดการงานพื้นฐานทุกด้านที่สำคัญต่อองค์กรท่านแทน

ด้วยบริการอันเลื่องชื่อในด้านคุณภาพ ทำให้พีซีเอสได้รับเลือกจากบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่สุดในประเทศไทย ให้เป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย บริการสุขอนามัยภัณฑ์ในห้องน้ำ กำจัดแมลง และบริการสนับสนุนด้านอื่นๆ

พนักงานของเราทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร และมีความตระหนักในด้านสุขภาพและความปลอดภัย อันเป็นคุณสมบัติที่บุคลากรทุกคนของเราต้องมี เพื่อดูแลความสะดวกให้ท่านอย่างจริงจังเฉกเช่นเป็นความสะดวกของเราเอง

การทำงานให้องค์กรด้านสุขอนามัยนั้นมีทั้งความยากและความคุ้มค่า ที่สำคัญคือต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เราปฏิบัติงานในฐานะคู่ค้ากับลูกค้า และมักให้บริการเหนือความคาดหวังด้วยการใช้เทคโนโลยีและทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถให้บริการที่ยืดหยุ่น พัฒนาอย่างยั่งยืน และคุ้มค่าต่อสิ่งที่คุณจ่าย