Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

From National Head Offices with hundreds of staff, to small local offices

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม

พีซีเอสตระหนักถึงความละเอียดอ่อนและธรรมชาติของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดีว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง และต้องเลือกใช้บริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น

การบริการในทุกประเภทของเราจะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของท่าน ช่วยให้พนักงานของท่านสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าสถานที่ปฏิบัติงานจะเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เราก็มีบริการที่เหมาะสมพร้อมรองรับความต้องการของท่าน

แม้ว่างานบริการหลักของเราคือการรักษาความปลอดภัยและการทำความสะอาด หากนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในบริการทั้งหมดของเราเท่านั้น เพราะเรายังมีบริการด้านโภชาการ บริการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า รวมทั้งโซลูชั่นสำหรับการตรวจนับสินค้าและบริหารคลังสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างมาก

การดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไร้อุปสรรคจากการที่เครื่องจักรขัดข้องคือหัวใจสำคัญของวงการผลิตและอุตสาหกรรม พีซีเอสมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมธุรกิจของท่านด้วยบริการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสุขลักษณะภายในห้องน้ำและจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมและโรงงานผลิตขนาดใหญ่อย่างทีพีไอ โพลีน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ

เรายึดมั่นในการที่จะให้บริการอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นท่านจึงจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน