Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

สุขภาพและความปลอดภัย

ปลอดภัยไว้ก่อน เป็นข้อความสั้นๆที่พนักงานของเราทุกคนตระหนักถึง และสื่อถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ซึ่งทำให้ทีมงานของเราปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับเราแล้ว สุขภาพและความปลอดภัยเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตของเราเอง เราต้องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเราและผู้อื่นด้วยการใช้ปฏิบัติการเชิงรุกที่มีการเตรียมความพร้อมแทนที่จะเป็นเชิงรับ คือการมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้ทำงานอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความตระหนักและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อสวัสดิภาพของพนักงานและผู้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเรา ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่การปฐมนิเทศและตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้พีซีเอส

เรามีระบบจัดการความปลอดภัยที่ช่วยกำหนดขอบข่ายในการทำงาน โดยเน้นการตรวจวัดระดับความปลอดภัยและมีการรายงานอุบัติเหตุด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลที่ได้จากการรายงานอุบัติเหตุจะถูกนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวางแผนงานปรับปรุงระบบการป้องกันต่อไป