Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

กิจกรรมที่ผ่านมาของเรา

  • การบริจาคเงินประจำปีให้กับมูลนิธิเกื้อดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วยเหลือเด็กเด็กติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์)
  • บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • บริจาคเงินแก่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิส ประเทศพม่า
  • บริจาคผ่าห่มและเสื้อกันหนาวให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดเชียงใหม่
  • ตลาดการกุศลสำหรับเด็ก
  • วันแห่งการให้ โดยพีซีเอส
  • บริจาคแก่ เจสเตอร์ แคร์ เพื่อทำการกุศลแก่เด็ก
  • บริจาคเพื่อทำการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ
  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ