Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

Internship Program

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานกับแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป

คุณสมบัติ

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ , การตลาด , บัญชี , ทรัพยากรบุคคล

วิธีการสมัคร

ใบสมัครและการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (< คลิกเพื่อดาวน์โหลด) โดยกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบทุกช่อง  และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
   - รูปถ่าย 1” (ติดลงบนใบสมัคร)
   - Resume โดยบอกถึงประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมระหว่างการศึกษา การอบรม เป็นต้น
  - หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน  โดยหนังสือเรียนถึง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

วิธีส่งใบสมัคร
   - E-mail ถึง wattana@pcs.co.th (สามารถส่งได้เฉพาะไฟล์นามสกุล .pdf, .doc, .docx และมีขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น) หรือ
   - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

234 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260