Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

สิ่งแวดล้อม

เรายังคงทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีการที่จะปฎิบัติงานโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่ละขั้นตอน ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและรักษาระดับประสิทธิภาพของบริการแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งอนุรักษ์โลกให้แก่คนรุ่นหลัง

เราได้ค้นหาวิธีใหม่ๆในการบริการอย่างต่อเนื่อง เช่นการทำความสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแค่การเลือกใช้สารเคมีเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเช่นผ้าไมโครไฟเบอร์ ขณะเดียวกัน ยานพาหนะของเราก็ติดตั้งระบบนำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ลดการใช้น้ำมันและผลิตก๊าซคาร์บอนน้อยลง

นอกจากนั้นแล้ว เรายังให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการป้องกันสัตว์รบกวนแทนการควบคุม จึงไม่ต้องใช้สารเคมี หนึ่งในความคิดริเริ่มหลายอย่างของเราก็คือการสนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีเหตุผล ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำขวัญประจำสำนักงานของพีซีเอส คือ “นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse), หมุนเวียนการใช้งาน (Recycle), และลดการใช้งาน (Reduce)”

พีซีเอสยังมีแผนการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (IS0 14000)