Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการอาคาร

นายธนา ถิรมนัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ” ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรทางการศึกษาด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ โดยมี รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ

IMG_5441